This Day in History: 1919-10-01

Ny retsplejelov træder i kraft